Všeobecné podmínky nákupu v eshopu Nachtmann Glass

I. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Idealab s.r.o., a jí přidruženého obchodu a jeho zákazníků, kupujících.

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.nachtmannglass.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými. Společnost Idealab, s.r.o. a jí přidružený obchod, dále uváděná jako prodávající, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky i území Evropské unie a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze.

III. Místo plnění
Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci nebo přepravní firmě.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím.
b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, kdy kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při stanovení ceny.

V. Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách www.nachtmannglass.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

VI. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje, předá dopravci, hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Nákupní řád je platný od 1. ledna 2015

Pokyny pro mytí

Výrobek umývejte ve vlažné vodě za použití jemného mycího prostředku bez obsahu písku.
Dlouhodobé mytí v myčce může způsobit poškození výrobku.
Při použití myčky nastavte šetřící program na nízkou teplotu.
Při ukončení mycího programu otevřete dvířka myčky, kondenzovaná voda může sklo poškodit.

Manipulace
S výrobkem zacházejte opatrně, abyste předešli jeho poškození.
Pamatujte, že horní okraj sklenice je nejkřehčí a může být snadno poškozen. Kdykoliv sklo ukládáte, ponechte mezi jednotlivými kusy volný prostor.
Nenechte děti manipulovat se sklem, hrozí možnost poranění.

Provozovatelem eshopu Nachtmann Glass a prodávajícím je společnost
Idealab, s.r.o.
Se sídlem: Závěrka 768/11, 169 00 Praha 6
Kancelář: Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6
Telefon: + 420 731 672 518
E-mail: shop@nachtmannglass.cz

Identifikační údaje
IČ: 28522672; DIČ: CZ28522672
Bankovní spojení: 2600097714 / 2010 (CZK)
IBAN: CZ8020100000002600097714